Prowadzenie KH i KPIR

 • prowadzenie rejestrów dla podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
 • uporządkowanie ewentualnych zaległości w księgowaniu,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.


Prowadzenie dokumentacji kadrowej

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • przygotowanie umów o pracę,
 • przygotowanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie listy płac, z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w postaci tabeli i odcinków dla pracowników,
 • wypełnianie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • wypełnianie deklaracji PIT-4,
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
 • usługi doradztwa w sprawach kadrowo-płacowych.


Prowadzenie spraw organizacyjnych spółek

 1. Pomoc przy zakładaniu spółek prawa cywilnego i handlowego
  • sporządzanie projektów umów spółek, statutów, regulaminów
 2. Prowadzenie bieżących spraw z zakresu aktualizacji dokumentacji organizacyjnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
  • sporządzanie uchwał zgromadzenia wspólników,
  • sporządzanie wniosków do organów rejestrowych.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. Przechowywanie dokumentów z lat ubiegłych.
 5. Sporządzanie projektów umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne).